09 6688 6651

Hướng dẫn thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề Dược

Hướng dẫn thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề Dược theo Sở y tế Hà Nội hướng dẫn các thủ tục thay đổi xin cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.

 

 


Thủ tục

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Dược

Trình tự thực hiện

Cá nhân:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Sở Y tế. Nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ có ghi ngày hẹn trả kết quả.

Sở Y tế:

Tiếp nhận hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ thụ lý giải quyết. Trả kết quả cho công dân theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

 

Cách thức thực hiện

1. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa hồ sơ hành chính của Sở Y tế (số 4 phố Sơn Tây, Ba Đình, Hà nội).

2. Hồ sơ được nộp gián tiếp qua đường bưu điện.

Thành phần số lượng hồ sơ

* Hồ sơ:

1.

Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo mẫu do Bộ Y tế quy định

 

2.

Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn

 

3.

Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định (trừ trường hợp dược sỹ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc)

 

4.

Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện hoặc bản chụp và xuất trình bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp.

 

5.

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng;

 

6

Hai ảnh 04cm x 06cm chụp trong vòng 6 tháng gần nhất

 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- 03 ngày làm việc đối với hồ sơ không hợp lệ

- 30 ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ tại Sở Y tế

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Y tế

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng quản lý hành nghề Y dược tư nhân - Sở Y tế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Chứng chỉ hành nghề dược

Lệ phí

500.000đ/lần

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

- Giấy xác nhận quá trình thực hành ở cơ sở dược hợp pháp

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cá nhân có nhu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật (tuỳ từng loại hình tổ chức đăng ký hành nghề).

Cơ sở

pháp lý

 - Luật Dược số 34/2005-QH-11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

-  Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

 - Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế  Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh  thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

 - Thông tư 10/2013 ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

- Thông tư 03/2013/TT-BTC ngày 8/1/2013 của bộ tài chính

 

 

  


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
    Hà Nội, ngày........ tháng........ năm  20.......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp chứng chỉ hành nghề dược

                                                  Kính gửi:     Sở Y tế Hà Nội

  Họ và tên: ………………………………………………………………………………………...                   

  Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………....  

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

  Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………

  Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:....... …………………………………………………….

  Ngày cấp:…………………………………..………Nơi cấp:……………………………………..

  Điện thoại: ......................................................Email ( nếu có): .......................... ……………..

  Văn bằng chuyên môn: ...................................................................................... …………….

   Đã có thời gian thực hành tại cơ sở dược………………………………………..………………..

   Từ ngày …..………....................……….đến ngày…….………..……………………………......

   Đơn vị công tác cuối cùng…………………………………………………...................................

    Hiện nay: Đang công tác                      Hưu trí                            Nghỉ việc

  Đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược đăng ký là người quản lý chuyên môn của các hình thức
   tổ chức kinh doanh sau*:
  

1

Doanh nghiệp sản xuất thuốc

 

2

Doanh nghiệpsản xuất vắc xin, sinh phẩm

 

3

Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

 

4

Doanh nghiệp bán buôn thuốc

 

5

Doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế

 

6

Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

 

7

Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế

 

8

Nhà thuốc

 

9

Quầy thuốc

 

10

Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp

 

11

Cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

 

12

Tủ thuốc trạm y tế

 

13

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc

 

14

Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc

 

15

Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc

 

16

Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế

 

17

Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế

 

 

........

 

Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, tôi xin cam đoan:

- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Dược  và các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan;

- Thường xuyên quan tâm nghiên cứu và nắm vững các văn bản về hành nghề dược và thực hiện nghiêm chỉnh trong quá trình hành nghề;

- Chỉ đăng ký là người quản lý chuyên môn hoặc chủ cơ sở của một trong các loại hình ghi trong Chứng chỉ hành nghề tại một địa điểm kinh doanh;

-  Trong quá trình hành nghề, nếu có thay đổi tôi cam kết sẽ làm các thủ tục xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề dược cho tôi.

 

Hà Nội, ngày........ .tháng........... năm 20.......

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1.

Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn

 

2.

Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định

 

3.

Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện (hoặc bản chụp và xuất trình bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp)

 

4.

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng;

 

5.

Hai ảnh 04cm x 06cm

 

 

 * Đánh dấu (X) vào hình thức tổ chức kinh doanh đề nghị cấp, có thể đánh dấu vào tất cả các mục đáp 

   ứng quy định.

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 GIẤY XÁC NHẬN

Thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

 

Tên đơn vị ..............................................................................................................................

Xác nhận ông/bà......................................................................................................................

Thường trú tại..........................................................................................................................

Chức vụ...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Đã có thời gian công tác tại......................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

Nhiệm vụ được phân công:.......................................................................................................

           Trong thời gian công tác không có vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

           Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về xác nhận trên./.

Hà Nội, ngày.......... tháng.......... năm 20...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

 Theo sở y tế Hà Nội                          

 

 

 

Các bạn thí sinh có nguyện vọng học ngành Cao đẳng dược Hà Nội, Cao đẳng điều dưỡng Hà Nội gửi hồ sơ xét tuyển về địa chỉ:

Phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội:

  • Địa chỉ: Phòng 201 nhà C ( Tầng 2) – Số 290 Tây Sơn – Quận Đống Đa – Hà Nội
  • Điện thoại liên hệ: 024 6688 6651 - 09 6688 6651
  • Website: http://caodangytehanoi.edu.vn/

 Ads:máy lọc nước giá rẻ

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi