09 6688 6651

Bài tập trắc nghiệm phần khảo sát hàm số kèm đáp án

Theo như dự thảo mà Bộ GD&ĐT vừa công bố, kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới môn Toán sẽ được thi theo hình thức thi trắc nghiệm với 50 câu hỏi. Để làm quen với hình thức thi mới này các bạn học sinh lớp 12 cần rèn luện cho mình thói quen giải nhanh các bài tập theo hình thức trắc nghiệm. Dưới đây là phần câu hỏi trắc nghiệm phần khảo sát hàm số, mời các bạn tham khảo

 

Câu 1: Đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có tâm đối xứng là:

A. (3; 1)               B. (1; 3)               C. (1; 0)                 D. (0; 1)

Câu 2: Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 3  xác định trên [1; 3]. Gọi M và n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số thì M + m bằng:

A. 2                    B. 4                     C. 8                        D. 6

Câu 3: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có đồ thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H) với trục Ox có phương trình là:

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Câu 4: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có đồ thị (C) và đường thẳng d: y = x + m.

Với giá trị nào của m thì d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt?

A. m < 2              B. m > 6               C. 2                       D. m < 2  m > 6

Câu 5: Giá trị cực đại của hàm số y = x3 - 3x2 - 3x + 2 là:

A. -3 + 4√2          B. 3 - 4√2              C. 3 + 4√2               D. -3 - 4√2

Câu 6: Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 2x - 1. Xét các mệnh đề:

I. Đồ thị có một điểm uốn.

II. Hàm số không có cực đại và cực tiểu.

III. Điểm uốn là tâm đối xứng của đồ thị

Mệnh đề nào đúng:

A. Chỉ I và II          B. Chỉ II và III.       C. Chỉ I và III.         D. Cả I, II, III.

Câu 7: Cho hàm số y = 3x - 4x3 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm uốn của (C) có phương trình là:

A. y = -12x             B. y = 3x              C. y = 3x - 2            D. y = 0

Câu 8: Hàm số nào sau đây không có cực trị?

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Câu 9: Điểm nào sau đây là điểm uốn của đồ thị hàm số y = x3 - 3x + 5

A. (0;5)                   B. (1;3)                  C. (-1;1)                  D. (0;0)

Câu 10: Hàm số y = x3 - 3x đạt giá trị nhỏ nhất trên [-2;2] khi x bằng:

A. -2                       B. 1                        C. -1 hay -2             D. 1 hay -2

Câu 11: Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm?

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Câu 12: Cho hàm số y = x3 + 6x2 + 3(m + 2)x - m - 6 có cực đại, cực tiểu tại x1, x2 sao cho x1 < -1 < x2 thì giá trị của m là:

A. m > 1.                 B. m < 1.                C. m > -1.                 D. m < -1.

Câu 13: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có đồ thị (C). Những điểm trên (C), tại đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 có tọa độ là:
A. (-1;-1) và (-3;7)     B. (1;-1) và (3;-7)     C. (1;1) và (3;7)         D. (-1;1) và (-3;-7)

Câu 14: Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là:

A. Luôn có trục đối xứng

B. Nhận đường thẳng nối hai cực trị làm trục đối xứng.

C. Luôn có tâm đối xứng.

D. Luôn nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng.

Câu 15: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có giá trị nhỏ nhất trên tập xác định?

A. y = x3 - 3x2 - 6

B. y = x4 - 3x2 - 1

C. Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

D. Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Đáp án bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số:

Câu 1: Đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có tâm đối xứng là:

Đáp án: C. (1;0)

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) (C) có tiệm cận đứng là x = 1 và tiệm cận ngang y = 0.

Suy ra: Tâm đối xứng là: I(1;0).

Câu 2: Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 3 xác định trên [1; 3]. Gọi M và n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số thì M + m bằng:

Đáp án: A. 2

y = x3 - 3x2 + 3 xác định trên [1;3]

y' = 3x2 - 6x = 3x(x - 2)

y' = 0 ↔ x = 0 hoặc x = 2

=> f(0) = 3; f(2) = -1; f(1) = 1; f(3) = 3

Suy ra:

GTLN: M = 3

GTNN: m = -1

Vậy: M + m = 2

Câu 3: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án) có đồ thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H) với trục Ox có phương trình là:

Đáp án: D. y = 1/3 x - 1/3

(H) cắt Ox tại A(1;0)

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Suy ra: Hệ số góc tiếp tuyến tại A là: f'(1) = 1/3

Phương trình tiếp tuyến tại A là: y - 0 = 1/3(x - 1) => y = 1/3 x - 1/3

Câu 4: 

Đáp án: D. m < 2  m > 6

Câu 5:

Đáp án: A. -3 + 4√2

Câu 6:

Đáp án: C. Chỉ I và III.

Câu 7:

Đáp án: B. y = 3x

Câu 8:

Đáp án: D. Cả ba hàm số A, B, C

Câu 9:

Đáp án: A. (0; 5)

Câu 10:

Đáp án: D. 1 hay -2

Câu 11:

Đáp án: B

Câu 12:

Đáp số: B. m<1.

Câu 13:

Đáp số: A. (-1; -1) và (-3; 7)

Câu 14: 

Đáp án: C. Luôn có tâm đối xứng.

Câu 15:

Đáp án: B.

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi