09 6688 6651

Full đề thi, đáp án 24 mã đề môn Vật Lý thi THPT Quốc gia 2017

Tổng hợp đề thi và đáp án 24 mã đề môn Vật Lý thi THPT Quốc gia 2017. Để giúp các bạn thí sinh tiện tra cứu kết quả làm bài thi môn Vật Lý, caodangytehanoi.edu.vn tổng hợp đề thi và đáp án của 24 mã đề thi năm nay gửi đến các bạn trong bài viết dưới đây.

Cập nhật đề thi và bài giải môn Vật lý thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng 23/6.

MÃ ĐỀ 201

DOWNLOAD ĐỀ THI 201 TẠI ĐÂY

1. D 2. B 3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. B
9. A 10. B 11. C 12. B 13. A 14. C 15. C 16. B
17. C 18. C 19. B 20. C 21. B 22. B 23. 24. A
25. C 26. B 27. B 28. B 29. A 30. A 31. C 32. A
33. A 34. C 35. A 36. B 37. A 38. C 39. 40. C

 

MÃ ĐỀ 202

DOWNLOAD ĐỀ THI 202 TẠI ĐÂY

 1.D 2.B 3.B  4.C  5.D  6.A  7.A 8.B
 9.C  10.C 11.B 12.D 13.B 14.B 15.D 16.A
 17.D  18.D 19.A 20.A 21.A 22.C 23.C 24.D
 25.C  26.A  27.A  28.C 29.D 30.C 31.B 32.C
 33.C  34.D 35.A  36.B  37.B 38.D 39.A 40.A

 

MÃ ĐỀ 203

DOWNLOAD ĐỀ THI 203 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 204

DOWNLOAD ĐỀ THI 204 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 205

DOWNLOAD ĐỀ THI 205 TẠI ĐÂY

 

MÃ ĐỀ 206

DOWNLOAD ĐỀ THI 206 TẠI ĐÂY

 1. D 2. D 3. C 4. A 5. C 6. A 7. C 8. C
9. D 10. A 11. B 12. A 13. B 14. B 15. C 16. C
17. A 18. C 19. D 20. C 21. A 22. C 23. B 24. B
25. B 26. D 27. C 28. B 29. C 30. A 31. D 32. B
33. C 34. C 35. A 36. B 37. B 38. D 39. A 40. C

 

MÃ ĐỀ 207

DOWNLOAD ĐỀ THI 207 TẠI ĐÂY

 1.C  2.A 3.A 4.D 5.A 6.C  7.D 8.B
 9.B 10.D  11.C 12.D 13.C 14.A 15.A 16.A
17.A 18.B 19.C 20.D 21.B 22.A 23.A 24.B
 25.D  26.C  27.B  28.B 29.A 30.C 31.C 32.D
 34.D  35.C 36.B 37.D 38.C 39.D 40.A  

 

MÃ ĐỀ 208

DOWNLOAD ĐỀ THI 208 TẠI ĐÂY

 1.D 2.C 3.D  4.C  5.A  6.D  7.D 8.B
 9.D  10.B 11.B 12.B 13.D 14.A 15.D 16.D
 17.C  18.C 19.C 20.D 21.D 22.D 23.B 24.D
 25.C  26.B  27.C  28.B 29.B 30.C 31.B 32.C
 33.D  34.A 35.B  36.B  37.D 38.D 39.C 40.C

 

MÃ ĐỀ 209

DOWNLOAD ĐỀ THI 209 TẠI ĐÂY

 1.A 2.B 3.B  4.C  5.D  6.A  7.B 8.C
 9.C  10.A 11.D 12.B 13.B 14.C 15.D 16.C
 17.D  18.A 19.D 20.D 21.C 22.B 23.C 24.D
 25.D  26.A  27.C  28.A 29.D 30.B 31.C 32.A
 33.B  34.C 35.A  36.C  37.B 38.A 39.A 40.C

 

MÃ ĐỀ 210

DOWNLOAD ĐỀ THI 210 TẠI ĐÂY

1.B 2.B 3.A  4.A  5.B  6.D  7.C 8.A
 9.A  10.C 11.B 12.C 13.D 14.B 15.A 16.A
 17.C  18.A 19.C 20.D 21.D 22.C 23.D 24.B
 25.D  26.B  27.A  28.C 29.A 30.A 31.B 32.C
 33.D  34.C 35.A  36.A  37.C 38.D 39.B 40.B

 

MÃ ĐỀ 211

DOWNLOAD ĐỀ THI 211 TẠI ĐÂY

 1. A 2. B 3. A 4. B 5. A 6. B 7. D 8. C
9. A 10. B 11. C 12. D 13. C 14. B 15. B 16. D
17. B 18. D 19. B 20. C 21. C 22. D 23. B 24. B
25. C 26. D 27. C 28. C 29. B 30. C 31. C 32. B
33. B 34. D 35. B 36. C 37. B 38. B 39. A 40. D

 

MÃ ĐỀ 212

DOWNLOAD ĐỀ THI 212 TẠI ĐÂY

 1. D 2. C 3. C 4. D 5. A 6. C 7. C 8. B
9. C 10. D 11. A 12. D 13. B 14. C 15. D 16. B
17. B 18. A 19. A 20. C 21. C 22. B 23. D 24. A
25. A 26. A 27. B 28. A 29. B 30. D 31. B 32. C
33. C 34. B 35. B 36. B 37. D 38. C 39. B 40. C

 

MÃ ĐỀ 213

DOWNLOAD ĐỀ THI 213 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 214

DOWNLOAD ĐỀ THI 214 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 215

DOWNLOAD ĐỀ THI 215 TẠI ĐÂY

1. C 2. C 3. B 4. A 5. A 6. D 7. D 8. D
9. B 10. C 11. B 12. A 13. C 14. A 15. C 16. C
17. D 18. A 19. B 20. A 21. A 22. A 23. C 24. C
25. D 26. D 27. A 28. A 29. D 30. C 31. D 32. C
33. C 34. D 35. A 36. D 37. D 38. D 39. A 40. C

 

MÃ ĐỀ 216

DOWNLOAD ĐỀ THI 216 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 217

DOWNLOAD ĐỀ THI 217 TẠI ĐÂY

1. A 2. B 3. B 4. B 5. B 6. B 7. C 8. C
9. C 10. B 11.D 12. A 13. C 14. D 15. D 16. D
17. C 18. A 19. B 20. A 21. A 22. D 23. C 24. A
25. D 26. C 27. D 28. C 29. D 30. C 31. C 32. A
33. D 34. B 35. B 36. D 37. B 38. A 39. A 40. A

 

MÃ ĐỀ 218

DOWNLOAD ĐỀ THI 218 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 219

DOWNLOAD ĐỀ THI 219 TẠI ĐÂY

MÃ ĐỀ 220

DOWNLOAD ĐỀ THI 220 TẠI ĐÂY

1. C 2. D 3. A 4. A 5. B 6. B 7. C 8. C
9. A 10. A 11.C 12. B 13. A 14. D 15. B 16. D
17. A 18. D 19. B 20. A 21. D 22. D 23. B 24. D
25. A 26. B 27. A 28. A 29. D 30. D 31. B 32. B
33. A 34. B 35. A 36. D 37. B 38. D 39. A 40. D

 

MÃ ĐỀ 221

DOWNLOAD ĐỀ THI 221 TẠI ĐÂY

1. A 2. D 3. C 4. A 5. D 6. B 7. D 8. C
9. A 10. C 11.C 12. B 13. B 14. A 15. B 16. D
17. A 18. D 19. B 20. D 21. A 22. B 23. A 24. A
25. D 26. B 27. B 28. A 29. B 30. A 31. B 32. D
33. B 34. D 35. B 36. B 37. A 38. D 39. A 40. C

 

MÃ ĐỀ 222

DOWNLOAD ĐỀ THI 222 TẠI ĐÂY

 1. B 2. B 3. B 4. D 5. C 6. B 7. D 8. A
9. B 10. D 11. B 12. D 13. A  14. D 15. D 16. A
17. C 18. D 19. A 20. B 21. C 22. A 23. A 24. B
25. A 26. A 27. D 28. B 29. B 30. D 31. B 32. A
33. C 34. A 35. A 36. B 37. A 38. D 39. C 40. C

 

MÃ ĐỀ 223

DOWNLOAD ĐỀ THI 223 TẠI ĐÂY

 1. D 2. A 3. A 4. D 5. A 6. C 7. D 8. A
9. C 10. B 11. C 12. C 13. C  14. B 15. A 16. D
17. C 18. D 19. A 20. B 21. B 22. B 23. A 24. C
25. D 26. B 27. B 28. A 29. C 30. D 31. B 32. A
33. A 34. B 35. A 36. A 37. A 38. D 39. C 40. A

 

MÃ ĐỀ 224

DOWNLOAD ĐỀ THI 224 TẠI ĐÂY

 1. D 2. A 3. B 4. C 5. B 6. C 7. A 8. C
9. B 10. A 11. D 12. D 13. A  14. A 15. D 16. C
17. C 18. D 19. D 20. C 21. A 22. A 23. A 24. C
25. B 26. B 27. C 28. D 29. A 30. A 31. C 32. A
33. A 34. C 35. C 36. D 37. D 38. C 39. C 40. D

 

 Lời giải tham khảo toàn bộ 24 mã đề môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

 

Văn phòng tuyển sinh Y - Dược Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 301 nhà C (tầng 3) , Số 290 Tây Sơn -Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại tư vấn: 04.627.55166 – 0988.0988.35 (Thày Chiến)

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi